Sidste nyt

 

Opdatering.

Vi vil bestræbe os på, at få opdateret siden så ofte det er muligt, så man altid kan regne med senest nyt her på siden.

 

HUSK: Generalforsamling 20. marts 2015

Nærmere følger - men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Vedtægter

 

Vedtægter for Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977.

 

§1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er »Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977.«

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nr. Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§2. Foreningens formål .

Stk. 1. At fremme interessen for – og forståelsen af kunst (maleri, skulpturer mv.) gennem afholdelse af udstillinger, foredrag mv.

Stk. 2. Efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til salg blandt medlemmerne ved auktion på generalforsamlingen.

Stk. 3. Hvert år at opkræve et kontingent hvoraf halvdelen anvendes til medlemmernes opsparing.

§3. Medlemmernes forhold til foreningen.

Stk. 1. Enhver kan optages som medlem.

Stk. 2. Medlemskabet opretholdes så længe medlemmet rettidigt betaler sit kontingent.

Stk. 3. For at kunne deltage i den årlige fordeling/salg af kunstværker og for at være stemmeberettiget skal man senest den 1. marts have betalt fuldt kontingent for det indeværende år.

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren eller det sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 1. marts.

Stk. 5. Tilbagebetaling af kontingent/opsparing kan ikke finde sted, dog kan man på den førstkommende generalforsamling købe kunst for sin opsparing.

§4. Foreningens ledelse og administration

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. mail eller post til den adresse som er anført i medlemsfortegnelsen.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
I år med lige årstal er 2 medlemmer på valg.
I år med ulige årstal er 3 medlemmer på valg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Såfremt der ved en afstemning skulle være stemmelighed, foretages en ny afstemning om samme punkt. Hvis der stadig er stemmelighed forkastes forslaget.

Stk. 7. Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre blot 1 medlem ønsker at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Stk. 10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 11. Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling.

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse. Dog medregnes juli og december måned ikke.

Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§6. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5 er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2. Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. februar.

Stk. 3. Revisor gennemgår en gang årligt regnskabet, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og revisor forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter der indgives revisionsanmærkning til bestyrelsen.

Stk. 4. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§8. Forskellige bestemmelser

Stk. 1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at underrette foreningen om adresseændring.

§9. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en indvarslet ekstraordinær generalforsamling, hvor der gælder de i § 5 stk. 1-3 nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Såfremt ikke halvdelen af medlemmerne møder til den i § 9 stk. 1 nævnte generalforsamling, indkalder bestyrelsen til fornyet generalforsamling senest 1 måned derefter og med mindst 14 dages varsel med kun opløsning af foreningen som punkt. Denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig efter simpelt stemmeflertal.

Stk. 3. Kontingent/medlemsopsparingen kan ikke tilbagebetales men kan benyttes til køb af foreningens kunstbeholdning.

Stk. 4. Ved evt. opløsning af foreningen anvendes dennes midler i første række til afvikling af evt. gæld. Er der derefter midler i behold, anvendes disse efter bestyrelsens skøn jfr. foreningens formål eller til andet kulturelt eller socialt arbejde.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den: 30. marts 2012

Nærværende vedtægt godkendes herved: 30. marts 2012

 

 

 

Nyheder

 

Aktuel kunstbeholdning

Under fanen "Aktuel kunstbeholdning" ses foreningens indkøbte kunstværker.

 

Ferniseringer

Her skitseres planlagte ferniseringer og udstillinger.

 

 

Næste fernisering

8. februar 2015

www.kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk © 2015