Aktiviteter generelt


Udstillinger

4-5 årlige udstillinger i salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.


Ferniseringer

Feniseringer er åbne for alle - også for ikke-medlemmer.

Vil tilstræber, at ferniseringerne indledes med et musikalsk indslag.


Generalforsamling

Generalforsamlingen i slutningen af marts er et af årets højdepunkter. Udover selve generalforsamlingen afholdes auktion over foreningens værker, lodtrækning blandt medlemmerne af et værk udvalgt af bestyrelsen til eje. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.


Andre aktiviteter

Mindst en gang årligt arrangeres kunstnerbesøg, udflugter, filmaftener eller foredrag.Opdatering af hjemmesiden


Vi vil bestræbe os på at få opdateret siden, så ofte det er muligt, så man altid kan regne med seneste nyt her på siden.


Har du kommentarer til webmaster er du velkommen til at skrive til Susanne Nørgaard: susannevnorgaard@gmail.comVedtægter for Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977


§1. Foreningens navn og hjemsted.


Stk. 1. Foreningens navn er »Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977«.


Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nr. Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.


§2. Foreningens formål.


Stk. 1. At fremme interessen for – og forståelsen af kunst (maleri, skulpturer mv.) gennem afholdelse af udstillinger, foredrag mv.


Stk. 2. Efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til salg blandt medlemmerne ved auktion på generalforsamlingen.


Stk. 3. Hvert år at opkræve et kontingent 350 kr. - heraf er de 200 kr. kontingent til foreningen og de 150 kr. privat opsparing til køb af kunst. Man kan udmærket indbetale mere end de 350 kr., hvis man ønsker en hurtigere opsparing.§3. Medlemmernes forhold til foreningen.


Stk. 1. Enhver kan optages som medlem.


Stk. 2. Medlemskabet opretholdes så længe medlemmet rettidigt betaler sit kontingent.


Stk. 3. For at kunne deltage i den årlige fordeling/salg af kunstværker og for at være stemmeberettiget skal man senest den 1. marts have betalt fuldt kontingent for det indeværende år.


Stk. 4. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren eller det sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 1. marts.


Stk. 5. Tilbagebetaling af kontingent/opsparing kan ikke finde sted, dog kan man på den førstkommende generalforsamling købe kunst for sin opsparing. Ønsker man ikke, at ens opsparing tilfalder foreningen, kan man vælge at donere opsparingen til et andet medlems opsparing.


§4. Foreningens ledelse og administration


Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.


Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. mail eller post til den adresse som er anført i medlemsfortegnelsen.


Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.


Stk. 5. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:Valg af dirigent

Formandens beretning om det forløbne år

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

I år med lige årstal er 3 medlemmer på valg.

I år med ulige årstal er 2 medlemmer på valg.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning)Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Såfremt der ved en afstemning skulle være stemmelighed, foretages en ny afstemning om samme punkt. Hvis der stadig er stemmelighed forkastes forslaget.


Stk. 7. Hvert medlem har 1 stemme.


Stk. 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre blot 1 medlem ønsker at afstemningen skal være skriftlig.


Stk. 9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.


Stk. 10 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.


Stk. 11. Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling.


§5. Ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.


Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse. Dog medregnes juli og december måned ikke.


Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.


§6. Bestyrelsen.


Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.


Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5 er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.


Stk. 4. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§7. Regnskab og revision


Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret


Stk. 2. Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. februar.


Stk. 3. Revisor gennemgår en gang årligt regnskabet, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og revisor forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter der indgives revisionsanmærkning til bestyrelsen.


Stk. 4. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn.


§8. Forskellige bestemmelser


Stk. 1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 2. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at underrette foreningen om adresseændring.


§9. Foreningens opløsning.


Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en indvarslet ekstraordinær generalforsamling, hvor der gælder de i § 5 stk. 1-3 nævnte bestemmelser.


Stk. 2. Såfremt ikke halvdelen af medlemmerne møder til den i § 9 stk. 1 nævnte generalforsamling, indkalder bestyrelsen til fornyet generalforsamling senest 1 måned derefter og med mindst 14 dages varsel med kun opløsning af foreningen som punkt. Denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig efter simpelt stemmeflertal.


Stk. 3. Kontingent/medlemsopsparingen kan ikke tilbagebetale,s men kan benyttes til køb af foreningens kunstbeholdning.


Stk. 4. Ved evt. opløsning af foreningen anvendes dennes midler i første række til afvikling af evt. gæld. Er der derefter midler i behold, anvendes disse efter bestyrelsens skøn jfr. foreningens formål eller til andet kulturelt eller socialt arbejde.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2016 

 


Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 © 2020